Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Hrvatski nogometni savez (HNS) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio prema HNS-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji. Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva na sljedeće načine:

 1. Na adresu: Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269a, 10 000 Zagreb
 2. Elektroničkom poštom na adresu: [email protected]
 3. Usmeno postavljeni zahtjev na broj telefona 01/ 2361 589

Na pristup informacijama u postupcima pred HNS-om ne plaća se pristojba, ali HNS ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije dostupan je na poveznici: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Službenik za informiranje HNS:

Marko Cvijanović, mail adresa: [email protected]

Sukladno članku 10. stavak 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, u nastavku se nalaze zakoni koji se odnose na područje djelovanja HNS-a;

Scoreboard

Table

Euro 2024 - group B
 • 1.
  Španjolska
  1
  +3
  3
 • 2.
  Italija
  1
  +1
  3
 • 3.
  Albanija
  2
  -1
  1
 • 4.
  Hrvatska
  2
  -3
  1
More at rezultati.hns.team

Our partners